KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kanun Numarası: 6698

Kabul Tarihi: 24/3/2016 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 7/4/2016 Sayı: 29677 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 57 Yukarıda bilgileri verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair hak ve yükümlülükleri içeren aydınlatma metni aşağıdadır. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HASAN GAZİ BAKLAVALARI LTD.ŞTİ (“HASAN GAZİ BAKLAVALARI”) tarafından yayınlanmıştır. Özen yükümlülüğümüzün web sitesi üzerinden sunduğumuz hizmetler ve analiz ve ar-ge faaliyetlerimiz, tıbbi teşhisler, genetik araştırmalarımız, kurumsal ilişkilerimiz ve yönetimsel faaliyetlerimizle sınırlı kalmadan, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda da yerine getirildiğini değerli ziyaretçiler, saygıdeğer işletme sahibi gerçek kişiler, değerli çalışanlarımız ve işbu metni okumakta olan herkese bildirmek isteriz. Ticari faaliyetlerimiz dolayısı ile veri sorumlusu olarak hizmetlerimizden faydalanan, ziyaretçilerimiz, doktorlar, müşterilerimiz ve çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, dahil tarafımız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi için gerekli özeni, profesyonel danışmanlardan hizmet ve eğitim de alarak göstermekteyiz. Değerli portal ziyaretçisi, bu aydınlatma metninin amaçlarından biri şirketimize ait olan ve tarafımızca yönettirilmekte olan https://hasangazibaklavalari.com adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün de yerine getirilmesidir. Ayrıca Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak HASAN GAZİ BAKLAVALARI tarafından toplanan veya ziyaretçilerin açık rızaları ile Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde siz değerli ziyaretçileri bilgilendirmektir. Çerez politikamız da ayrıca site içerisinde yer almaktadır.

TANIMLAR

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
 • Alenileştirme: Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından herkese erişilebilir hale
 • Aleniyet Kazandırma: İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale
 • Çalışan: HASAN GAZİ BAKLAVALARI merkez ve şubeleri bünyesinde çalışan değerli
 • Farkındalık Çalışmaları: HASAN GAZİ BAKLAVALARI bünyesinde kişisel verilere erişebilen herkesin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması, paylaşılmaması veya fiziki-siber saldırılar konusunda gerekli eğitimleri almalarıdır.
 • Fiili İmkânsızlık: Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişilerin durumu.
 • Güvenli Giriş Katmanı (SSL) Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğinin ve bütünlüğünü mümkün kılan sertifikadır.
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
 • İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil

düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.
 • Kurul: Kişisel verileri Koruma
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma
 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması
 • Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişinin belirlenemez hale
 • Meşru Menfaat: Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla veri sorunlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işleyebilmesi.
 • Otomatik işleme: İnsan müdahalesi ya da yardımı konusundaki ihtiyacı asgari seviyeye indiren, kendi aralarında bağlantılı ve etkileşimli elektrikli veya elektronik bir sistem tarafından gerçekleştirilen veri işleme
 • Otomatik olmayan işleme: “Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi’’ni ifade Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya

da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 • Periyodik Denetim: Şirket bünyesinde uzmanlar tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen denetim faaliyetleridir. Şirketimiz 3 aylık periyotlar halinde bağımsız denetim hizmeti de almaktadır.
 • Rastgele Denetim: Şirket bünyesinde uzmanlar tarafından tarihi belirtilmeden gerçekleştirilen denetim faaliyetleridir. Şirketimiz dışarıdan bağımsız denetim hizmeti de almaktadır.
 • Risk Analizi: HASAN GAZİ BAKLAVALARI ’un fiziksel, yazılımsal, donanımsal ve hukuksal risklerinin incelenerek raporlanmasıdır.
 • Silme veya Silinme: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale
 • Tıbbi Teşhis: Anonim veya maskeli gelen verilerin tarafımızdan işlenerek hastalık veya tıbbi sorunlara dair teşhis konulması.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Bu metin için veri sorumlusu HASAN GAZİ BAKLAVALARI’ tir.
 • Veri Türetme: Mevcuttaki detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir.
 • Yedekleme: Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallere karşı yazılımsal veya donanımsal olarak verilerin yedeklenmesi ilişkin
 • Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde geri getirilemez olarak imha

olan https://hasangazibaklavalari.com sitesini de işleten yapımız, yukarıda belirtildiği üzere: Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatına        haizdir.         İrtibat        bilgileri         metin         sonunda        yer         almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

“Kişisel veriler”, kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, sitemizi olan https://hasangazibaklavalari.com ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, mesajlar, telefonla yapılan aramalar, portal ziyareti, ticari faaliyetiniz, ihaleye katılma, ürün siparişi verme gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Şirket bilgileri yanında kişi bilgilerini paylaştığınızda, Portal’ da yer alan bir formu doldurduğunuzda, mal ve hizmet sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, teklif aldığınızda iletişim formumuzu doldurduğunuzda, merkezimizi ziyaret ettiğinizde veya kamera çekim alanlarından geçtiğinizde, kuruluşumuz ile iletişime geçtiğinizde, kişisel veri paylaşarak talep gönderdiğinizde, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda, şubemizi ziyaret ettiğinizde, alışverişinizde,kredi kartı ile ödeme yaptığınızda, açık rızanız ile hizmet satın aldığınız ve kişisel verilerinizin paylaşılmasına onay verdiğiniz gerçek veya tüzel kişiler tarafından tarafımıza meşru yollar ile aktarıldığında, otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Hizmet Sunmak: Talepleriniz ve ihtiyaçlar doğrultusunda ihaleler ve toplu satışlarımız dahil tüm hizmetlerinin sunulması, ticari-kurumsal faaliyetleri yürütmek ve web sitemizi değerli müşterilerimize sunmak. Sitemize Erişiminizi Sağlamak: Portal sayfamıza erişim sağlanması. Ticari Faaliyetlerimizin Sürekliliği: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Hızlı Ödeme Sistemlerini Kullanabilmek: Temassız ödeme gibi sistemler ile ticari faaliyetlerimizi müşteriler açısından zahmetsiz tarafımız açısından ise hızlı ifa edebilmek. Uyuşmazlık Çözümü: Hak sahibini belirlemek, tebligat yapmak, yargıya intikal etmiş veya edebilecek uyuşmazlıkların giderilmesi. Tanıtım, Pazarlama ve İş Gelişimi Faaliyetleri: Hizmetlerimizin veya Portal üzerinden sunulan hizmetlerin tanıtımını, reklam ve duyurusunu yapmak, web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, Portal’ ı daha kolay kullanılır hale getirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, strateji, iş modeli geliştirme ve pazar araştırması yapmak ve bu konularda talep halinde yetkili makamlara rapor sunmak. Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak: Portal’ da kayıt oluşturduğunuzda daha rahat ve hızlı kullanıcı girişi yapabilmeniz, hizmet alım ve satım işlemlerinizi takip edebilmeniz, şüpheli işlemleri ihbar edebilmeniz, gerektiğinde resmi makamlara sunabileceğiniz bir belge oluşturmak. Talep Takibi: İletişim kanalları vasıtası ile ilettiğiniz, sözlü veya yazılı siparişlerinizin işlenmesi ve tarafınıza teslim edilmesi, ödeme alınması süreçlerinin takibi. İletişim: Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak. Çerezler: Açık rızanız ile, bizimle paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri ile zorunlu ve sitemizde kullanılan çerezlerin temini. Çerez politikamıza https://hasangazibaklavalari.com adresinden erişebilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Çalışan, Stajyer ve Çalışan Adayları açısından: tarafınızdan HASAN GAZİ BAKLAVALARI’ a ilettiğiniz;

 • Kimlik bilgileriniz,
 • Doğum tarihiz,
 • İletişim adresiz,
 • Cep telefonu numaranız,
 • E-posta adresiniz,
 • Eğitim durumu ve diploma bilgileriniz,
 • Mesleki deneyiminiz,
 • Özgeçmişinize eklemeniz halinde görsel kayıtlarınız (vesikalık ),
 • Özgeçmişinize eklemeniz halinde sağlık bilgileriniz (Engel hali ),
 • Özgeçmişinize eklemeniz halinde ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileri (sabıka kaydı ),
 • (Verdiyseniz) Referans bilgileriniz,
 • (Özgeçmişinizi fiziken teslim ederseniz) Güvenlik Kamerası kayıtları, ziyaretçi giriş kayıtları,
 • (Özgeçmişinizi online kanallar ile teslim edereniz) İşlem güvenliği (ip-log)kayıtları,
 • Özgeçmişiniz içinde bize tercihleriniz doğrultusunda ilettiğiniz diğer kişisel

HASAN GAZİ BAKLAVALARI tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, açılan bir iş ilanına yaptığınız başvuru çerçevesinde veya HASAN GAZİ BAKLAVALARI’ e doğrudan gönderdiğiniz özgeçmişlerinizin elektronik olarak saklanması ve işe alım süreçlerinde değerlendirilmesi suretiyle, “çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi” ve “çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek olup söz konusu verileriniz rızanız haricinde herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır. Ziyaretçi ve müşteriler dahi diğer 3. Kişilerin işlenen verileri şunlardır: Mal/hizmet tedarik süreçlerinde, şirketimiz ile paylaştığınız kimlik, iletişim, fatura bilgileri ve banka hesabı bilgileriniz, “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi”, “sözleşme süreçlerinin yürütülmesi” ve “finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının “c” bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağı ile işlenmekte ve “yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Tarafınızdan özel nitelikli kişisel veri talep edilmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, tarafımızın yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde 6698 sayılı kanun ile ilgili gerekli tedbirleri aldığını taahhüt eden çözüm ortaklarımız ile veya iş ortaklarımızla, grup şirketleri ile hizmet sağlayıcılarla, ile yalnızca talebiniz doğrultusunda, finansal kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli sorgulamalar yapılır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işlemekteyiz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

 • Kanunlardaaçıkça öngörülme: Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, “yasal yükümlülükleri yerine getirmek” olarak da anılmaktadır.
 • Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma: Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma: Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle kamuoyuyla veya sosyal medya ile paylaştığınız durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Alenileştirme amacınız verilerin tarafımızdan kullanılmasına uygun olduğu taktirde bu madde uygulanmaktadır.

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

 • Bir Sözleşmenin İfası: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma: Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Tanıtım ve pazarlama”, “Sitemizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek”, “Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak” ve ‘‘İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,’’ ‘‘HASAN GAZİ BAKLAVALARI politika ve amaçlarımızı yerine getirmek,’’ amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.
 • Açık Rıza: Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri Verdiğiniz bilgileri değiştirme hakkınız saklıdır.

Kişisel verilerin korunması ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

 • Profesyonel danışmanlık firmasından şahsım ve tüm personelimiz kişisel verilerin korunması kanunu ile idari ve teknik tedbirlere dair eğitim aldık.
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları düzenlendi
 • 6698 sayılı kanun ve kurum yayınları doğrultusunda teknik ve idari tedbirler alındı.
 • Özel nitelikli kişisel verilere erişen personelimiz düzenli eğitim almaktadır.
 • Tüm yazılımlarımız lisanslı ürünlerdir.
 • Risk analizi yapıldı, mevcut tedbirler optimize
 • Yedekleme sistemi
 • Risk analizleri yanı sıra yangın ve güvenlik tedbirleri ve profesyonel güvenlik hizmeti alarak fiziki riskleri en aza
 • Firewall
 • Tüm yetkili personele şifre ataması yapıldı.
 • Danışmanlık firması tarafından, kişisel veriler paylaşılmadan periyodik ve rastgele denetim hizmeti alınmaktadır.
 • Sınırlı sayıda personel alımı ve çıkışı sebebi ile işletmemizin güvenliği ve eğitimleri kontrol altındadır.
 • Uzmanlık gerektiren alanlarda gerekli niteliklere haiz ve eğitimli personel çalıştırılmaktadır.
 • Anahtar zimmetleri yapıldı
 • Kurumumuzda yalnızca güvenli bilgisayarlar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilere erişim yetkililer ve faaliyet alanları ile sınırlıdır.
 • Yalnzıca lisanslı yazılımlar kullanılmaktadır.
 • İşletme faaliyetler gereği ihtiyaç kalmayan veriler imha

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Tarafım ile paylaştığınız kişisel verileri, hizmetlerimden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için işbu aydınlatma metninde belirtilen şartlar çerçevesinde ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz. Sürelere dair güncellemeler ve anık bilgilere VERBİS üzerinden veya HASAN GAZİ BAKLAVALARI Veri İmha Politikamız üzerinden her zaman erişmeniz ve 6698 sayılı kanunun 11. Maddesindeki haklarınız dâhilinde talepte bulunmanız mümkündür. Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız: Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu hakları kullanmak istediğinizde bize: Reşadiye Mah.Eski Tekirdag Cad. Mehmet Ağa Apt, No 5/1, PK: 59850 Çorlu / Tekirdağadresine yazılı olarak başvurmak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@hasangazibaklavalari e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Veri Sorumlusu HASAN GAZİ BAKLAVALARI LTD.ŞTİ